Zásady zpracování osobních údajů

Seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů

Společnost Via Aurea s.r.o., se sídlem Příjezdová 21, 621 00 Brno IČO: 26257700 (dále jen „Via Aurea“), tvůrce internetových řešení založených na CMS VA admin (dále jen CMS) a provozovatel internetových stránek viaaurea.cz prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je naší prioritou.

Pro účely těchto Zásad zpracování osobních údajů mají níže uvedené termíny následující význam:

Subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Osobními údaji jsou jakékoliv znaky, které člověka identifikují a odlišují. Jedná se např. o jméno, příjmení, datum narození, věk, pohlaví, adresu, telefon, e-mail, osobní stav a občanství.

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Správcem se rozumí osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce v souladu s jeho pokyny.

Nařízením se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé také pod zkratkou GDPR.

Správce osobních údajů

Společnost Via Aurea je správcem osobních údajů svých klientů a potenciálních zákazníků.

Zpracovávané osobní údaje
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám klienti poskytují v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

- Email
- Heslo v zašifrované podobě
- Jméno a příjmení nebo Uživatelské jméno
- Kontaktní a/nebo doručovací adresa, případně fakturační adresu
- Telefonní číslo
- Informace o podnikateli/nepodnikateli (IČO a DIČ u podnikatele)
- Vybraný produkt včetně souvisejících údajů, způsob úhrady a frekvenci úhrady
- Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné

a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:

- IP adresa
- soubory cookies (v případě online služeb) – více o souborech cookies naleznete zde.
- případně jiný online identifikátor
Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za následujícími účely:

- plnění smluvního vztahu,

- zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (především zvýšení bezpečnosti uživatelských účtů, ověření identity uživatele a předcházení podvodům),

- zasílání obchodních sdělení (v souladu s platnou legislativou Vám na základě Vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce mohou být zasílána obchodní sdělení, z jejichž odběru se můžete kdykoliv odhlásit),

- účetní a daňové účely (máme zákonnou povinnost archivovat veškeré faktury a další doklady po stanovenou dobu)


Zpracovatel osobních údajů

Společnost Via Aurea pro své klienty s řešením postaveným na CMS VA admin (Správce osobních údajů), plní roli Zpracovatele osobních údajů. Rozsah zpracovávaných osobních údajů apravidla jsou definovány Zpracovatelskou smlouvou, kterou uzavírá Spávce (klient Via Aurea) se Zpracovatelem (Via Aurea), tak aby byly splněny všechny právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zpracování osobních údajů může být prováděno i dalšími Zpracovateli:

- Google Czech Republic s.r.o., 27604977,
- Facebook, Inc., Facebook UK limited, 10 Brock Street, Regent´s place, London, NV1 3FG

Práva subjektů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES máte právo u společnosti Via Aurea jakožto správce Vašich osobních údajů:

   A) požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

   B) požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné, požadovat výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech,

   C) požadovat omezení zpracování údajů,

   D) získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci,


   E) máte právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,

   F) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,

   G) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva, nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: gdpr@viaaurea.cz nebo na tel. čísle 511 110 431.

Ochrana osobních dat

Vaše osobní data jsou u nás v maximálním bezpečí.

Společnost Via Aurea přijala přísná technická, bezpečnostní a organizační opatření aby ochránila osobní data před ztrátou, zničením, neoprávněným přístupem nebo zneužitím. K osobním informacím mají přístup pouze pověřené osoby, které jsou proškoleny a smluvně vázány mlčenlivostí.

Veškerá osobní data jsou pravidelně zálohována a všechny zálohy jsou šifrovány a zabezpečeny přístupovým heslem.

Cookies  

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
         
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Více informací o cookies a zásadách jejich používání najdete zde.